2019 in cijfers

Financieel

Het resultaat 2019 was voorzichtig begroot op een verlies van €-16.369,-. We hebben dat recht kunnen trekken naar een klein positief resultaat van € 4.346,- inclusief een omzetverhoging van 10%:

Daarmee zetten we de stijgende omzetlijn van de afgelopen jaren verder voort:

De Gruitpoort haalt haar inkomsten uit vier inkomstenbronnen: de publieksinkomsten, de verworven fondsen en partners, de expliciete cultuursubsidie en de financiering voor de jongeren. De laatste 2 zijn afkomstig van de gemeente Doetinchem en beide subsidiebronnen maken vanaf 2020 ook deel uit van de structurele subsidie van de gemeente Doetinchem.

In 2019 is de verhouding tussen de verschillende omzetbijdragen als volgt:

De broedplaatsactiviteiten brengen dus bijna de helft van de inkomsten binnen. Onder deze afdeling vallen alle activiteiten die niet in een van de andere inhoudelijke programma’s plaatsvinden. De inkomsten in deze afdeling betreffende dus zowel horeca- en verhuurinkomsten, als de volledige cultuursubsidie.

De inkomstenbron voor ouderen bestaat bijna volledig uit fondsen en partners.

Kijken we naar ontwikkeling sinds 2010, dan zien we het volgende:

Een sterke daling in de cultuursubsidie dus, gecompenseerd door inkomsten uit fondsen en partners. De financiering jongeren is hier gesplitst in de subsidie voor het Jongerencentrum zelf en de subsidie voor het jongerenwerk. Kijken we naar het verschil in baten en lasten zien we het volgende:

De resultaatverschillen per afdeling tussen begroting en realisatie zien er als volgt uit:

Het veel positievere resultaat dan begroot op de afdeling Educatie buitenschools wordt veroorzaakt door een aantal lucratieve projecten (niet voor scholen maar voor andere opdrachtgevers) die onder deze afdeling vallen. Ook heeft de bezuiniging op de cursusafdeling zijn eerste vruchten afgeworpen. Het tekort op de afdeling broedplaats wordt veroorzaakt doordat al het facilitaire personeel op deze afdeling staat. Terwijl bijvoorbeeld de afdeling presentatie alleen een programmaleider (0,5 fte) heeft en verder alles met vrijwilligers doet. Kortom, per saldo gaat het nog steeds goed met de Gruitpoort. Echter we moeten ook constateren dat in de inkomstenbronnen geen rek meer zit. Met name de fondsenverwerving is arbeidsintensief en kan alleen groeien met meer menskracht. De publieksinkomsten zitten aan het prijs- dan wel het locatieplafond. En op de subsidie wordt vanaf 2020 zelfs 100.000 bezuinigd. Tot slot de vermogensontwikkeling:

De solvabiliteit bedraagt per eind 2019 34%. Een daling t.o.v. eerdere jaren veroorzaakt door de vrijval bestemmingsreserves voor investeringen in verbouwing, verhuizing JC en bouw tweede zaal. Bij ongewijzigd beleid zal de solvabiliteit verder dalen.

Met de structurele bezuiniging van 100.000 vanaf 2020 kan de Gruitpoort haar dienstenpakket en het bereik dat dat oplevert dus niet overeind houden. Dit is de afgelopen jaren uitgebreid aan bod gekomen in het overleg met gD. De extra bezuiniging van 99k in 2020 is echter toch doorgezet. Uitgangspunt voor de gD is nu dat het Cultuurbedrijf komende jaren de continuïteit van de producten en diensten die de Gruitpoort levert zal waarborgen.

In de realisatie hebben we het begrote verlies van € 16.000 recht kunnen trekken naar +4k inclusief een omzetverhoging van 10%.

De solvabiliteit bedraagt per eind 2019 34%. Een daling t.o.v. eerdere jaren veroorzaakt door de vrijval bestemmingsreserves voor investeringen in verbouwing, verhuizing JC en bouw 2e zaal. Bij ongewijzigd beleid zal de solvabiliteit verder dalen.

Bezoekers

Met film en alle broedplaatsactiviteiten hebben we weer méér mensen bereikt dan de afgelopen jaren. Het aantal filmbezoekers blijft maar stijgen. Sinds de opening van de tweede zaal op 1 december zelfs explosief. Ook het aantal verhuringen en partijen dat graag bij en met ons hun event organiseren blijft stijgen. Het totale bereik was in 2019 iets lager dan de jaren ervoor. De jongeren hebben het vanwege de verhuizing en verbouwing van hun eigen plek bijna een half jaar zonder echte huiskamer moeten doen. Zij zijn daardoor gehalveerd in bereik. Gelukkig trok het tegen het einde van het jaar weer flink aan en is het aantal events en de toeloop van jongeren per week in de laatste 2 maanden van 2019 met vooral níeuwe jongeren al weer hoger dan de afgelopen jaren. Bij Educatie zien we zowel een daling bij de cursussen als bij de scholen. Sinds september programmeren we zelf geen cursussen meer. Docenten huren hier sindsdien ruimtes. Een aantal heeft deze wijziging aangegrepen om zelf te stoppen. Van de docenten die zijn gebleven (90%) heeft een deel nu méér cursisten dan voorheen. Ondernemerschap helpt. Als gevolg van de bezuiniging zijn we (tijdelijk) gestopt met Cultuur&School i.s.m. muziekschool. De kosten voor de inzet daarvoor waren hoger dan het financieel opleverde. Door deze bezuiniging is het bereik met kinderen uiteraard wel lager geworden. Op de scholen richten we ons inmiddels helemaal op teams en schoolleiders en pas in tweede instantie op kinderen. De kinderen die daar indirect profijt van hebben tellen we daarom ook niet mee, tenzij het echt om co-teaching gaat. We bereiken daardoor inhoudelijk en kwalitatief veel méér, maar realiseren kwantitatief een lager direct bereik met kinderen.

Terwijl we met film en alle broedplaatsactiviteiten weer méér mensen bereikt hebben dan de afgelopen jaren, is het totale bereik in 2019 lager dan de jaren ervoor.

Gruitpoorters

Het aantal Gruitpoorters is min of meer gelijk gebleven. Eind 2019 waren het er 243 tegen 240 in 2018. We onderscheiden 5 soorten Gruitpoorters: vrijwilligers, medewerkers, docenten huurders, docenten projecten en extern advies.

Sinds 2019 hebben we de docenten dus gesplitst in huurders en projectdocenten. Vallen docenten in beide categorieën dan zijn ze meegeteld bij de huurders en niet bij de projectdocenten. Dit om dubbeltelling te voorkomen. Het aantal projectdocenten ligt dus hoger.

Communicatie en marketing

Qua communicatie begint de focus op positionering eindelijk zijn vruchten af te werpen. Onderdelen als Lang Leve Kunst en Naoberschap en JC krijgen steeds meer aandacht in de lokale pers en staan op het netvlies van de lokale politiek. Ook film en events trekken media-aandacht, met als hoogtepunten grote artikelen in de Gelderlander over het Buitenfilm Festival, Slowdate Overnight en de nieuwe zaal / stoelenactie. Vooralsnog lijkt de verschraling van het lokale huis-aan-huis-aanbod in Doetinchem tot Doetinchems Vizier - de titel die het minst aandacht aan ons besteedde - niet tot minder persaandacht te leiden. Facebook is een primair communicatiemedium naar eindklanten, waar we (ondersteund door advertenties) tijdens populaire perioden tot 18.000 lezers per week bereiken. Naast de Gruitpoort Facebook hebben de submerken LLK, JC, Netwerk Amateurkunst, Nieuwscafé en in 2019 ook nog GRID (inmiddels geïntegreerd in JC) eigen pagina’s. Ook wordt er nog doorgeplaatst op Cultuurkwartier Doetinchem. De wekelijkse e-mailing op maandag bereikt 10.000 abonnees en zorgt dat dinsdag de dag is met de hoogste online kaartverkoop van de week. Voor partnercommunicatie zetten we primair in op online magazines. In 2019 brachten we 5 magazine’s uit, met een totaal bereik van ongeveer 2.500 lezers die ruim 12.500 artikelen bekeken. Maar uiteindelijk gaat het om onze positionering: de plek die men vindt dat we innemen. En daar zijn we gegroeid van niche voor kenners, tot bijna iedereen heeft er wel van gehoord. Van bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody bij Villa Ruimzicht, van het Onderwijsgesprek, van Lang Leve Kunst. Zodat we met een gerust hart Ans Putman ontbieden als ze voorstelt ons op te heffen (en we de lof van de grote fracties naar aanleiding daarvan met graagte ontvingen). Tot de burgemeester die een lezing van de denker des vaderlands inleidt met een compliment over onze veelzijdige filmprogrammering, waar hij een jaar eerder dacht dat we elke week slechts één film vertoonden. Het is zeker niet allemaal in 2019 bereikt. Het is net als met file, de laatste paar auto’s erbij op een toch al drukke weg en ineens is hij er. We staan op de kaart, we zijn er. Klaar om over te gaan naar het cultuurbedrijf. Met als slotstuk van 2019 de succesvolle crowdfundingsactie. Een die alleen kon slagen omdat we deze nieuwe positie in hebben genomen, en waar we naast de extra publiciteit en goodwill, naast het kenbaar maken dat we hier niet met geld smijten (of het geld hebben om er mee te smijten), 130 burgers en bedrijven hebben verleid te investeren in een kwalitatief nog betere Gruitpoortervaring.

We staan op de kaart, we zijn er. Klaar om over te gaan naar het cultuurbedrijf. Met als slotstuk van 2019 de succesvolle crowdfundingsactie.